Tejipari szakmérnök

Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar
Mosonmagyaróvár


MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés helye

Képzési terület

      L

     K

    Tejipari szakmérnök

   320.000 Ft

         3

       10 < 30

Mosonmagyaróvár

Agrár

Megnevezés (engedélyszám): tejipari szakmérnök szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1161-4/2017)

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

  • tejipari szakmérnök (BSc, ill. főiskolai szintű oklevéllel rendelkezőknek);
  • okleveles tejipari szakmérnök (MSc, ill. egyetemi szintű oklevéllel rendelkezőknek)

 

A felvétel feltételei:

Agrár, vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben szerzett mérnöki oklevél (vagy az ezeknek megfelelő, a korábbi képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű oklevél). Azok a jelentkezők, akik korábbi felsőoktatási tanulmányaik során Állattenyésztéstan, Takarmányozástan és Mikrobiológia c. tárgyakat nem tanultak, ezekből a diszciplínákból különbözeti vizsgát kell tenniük.

 

Képzési idő: 3 félév (270 kontaktóra)

Megszerezhető kreditek: 90 kredit

Képzési cél: Olyan, egységes szakmai szemléletű szakemberek képzése, akik elkötelezettek szakmájuk iránt a tejgazdaság (tejtermelés, tejfeldolgozás, értékesítés) területén, és rendelkeznek a megfelelő ismeretekkel.

 

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: Tejtermelési ismertek; tejgazdasági fizika és kémia; tejgazdasági mikrobiológia és higiénia; tejipari műveletek és technológiák; tejipari gyártmánytan és marketing; tejipari gazdaságtan; a tejgazdaság aktuális kérdése.

 

A szakirányú továbbképzésről kikerülők képessé válnak a tejgazdaság területéhez kapcsolódó tevékenységek mind önálló végzésére, mind tervezésére, szervezésére, irányítására, továbbá képesek lesznek a fejlesztési feladatok átfogó szemléletű elvégzésére, konstruktív kutató, oktató és igazgatási feladatok ellátására is.


A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Alapozó szaktárgyak: 20 kredit
(tejgazdasági fizika és kémia, tejgazdasági mikrobiológia és higiénia, tejtermelési ismeretek)

Alkalmazott szaktárgyak: 40 kredit
(tejipari műveletek és technológiák, tejipari gyártmánytan és marketing, tejipari gazdaságtan, a tejgazdaság aktuális kérdései)

Szakmai (tejgazdasági) gyakorlat: 20 kredit

A diplomadolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • A tantervben, a tantárgyi programokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium).
  • A diplomadolgozat előzőekben meghatározott követelmények szerinti elkészítése és benyújtása.

 

A diploma feltétele: A záróvizsga teljesítése, ennek keretében a diplomadolgozat megvédése.

Csatolandó dokumentumok: Oklevélmásolat és szakmai gyakorlati igazolás. 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITTCsatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre.

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55